Har du ett tryckprojekt du behöver hjälp med?

Beställ direkt här

FSC-certifierade

FSC® (Forest Stewardship Council) är en oberoende, internationell organisation som arbetar för att få till stånd ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC®certifierar företag och skogsprodukter enligt vissa grundläggande principer för ansvarsfullt skogsbruk. På så vis når miljövänliga och etiska produkter lättare ut på marknaden. FSC®-certifieringen utgör en av hörnstenarna i WWFs skogsarbete. Vi är FSC®-certifierade och har rätt att använda miljömärkningen FSC® i våra trycksaker. Det räcker inte att trycka på FSC®-märkt papper. Tryckeriet måste också inneha ett FSC®-certifikat. Med FSC®-märkningen visar du att ditt företag tar ansvar för vår jord och att dina trycksaker är hållbara och ansvarsfullt framtagna i produktionens alla led.

Om du är intresserad av att använda FSC®-märkningen på dina trycksaker – prata med våra säljare!

Svanenmärkta

Svanen är en oberoende märkning som arbetar för ett hållbart samhälle genom tufft uppsatta kriterier på miljöarbete och en transparens i hela processen. I kriterierna ställs bland annat krav på innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering.

Med 96% kundkännedom är Svanen en av de mest välkända miljömärkningarna på den nordiska marknaden. Vill du använda Svanenmärkningen på dina trycksaker?

Det kostar inget extra. Prata med oss om hur du kan använda märkningen !

Vi hjälper dig klimatkompensera

Du kan klimatkompensera för de CO2 utsläpp som pappersproduktion och transporter medför och bidra till ett ökat koldioxidupptag globalt.

Gävle Offsets miljöpolicy

Vi ska fortlöpande och kontinuerligt arbeta efter vår miljöpolicy, som sammanfattas i följande punkter.

  • Arbeta för att negativa miljöeffekter av vår produktion undviks.
  • Tillämpa livscykeltänkande i alla aktiviteter så att trycksakernas miljöpåverkan blir så liten som möjligt.
  • Iaktta kundernas önskemål och informera om hur man gör bra miljöval för en hållbar utveckling.
  • Hushålla med råvaror och energi.
  • Följa krav i miljölagar och andra föreskrifter.
  • Utbilda och uppmuntra alla medarbetare till att aktivt delta i arbetet med miljöförbättringar.
  • Bevaka den tekniska utvecklingen för att vid investeringar uppnå miljömässigt goda lösningar.
  • Kontinuerligt bevaka miljöarbetet hos viktiga leverantörer.