Har du ett tryckprojekt du behöver hjälp med?

Beställ direkt här

Svanenmärkta

Svanen är en oberoende märkning som arbetar för ett hållbart samhälle genom tufft uppsatta kriterier på miljöarbete och en transparens i hela processen. I kriterierna ställs bland annat krav på innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering.

Med 96% kundkännedom är Svanen en av de mest välkända miljömärkningarna på den nordiska marknaden. Vill du använda Svanenmärkningen på dina trycksaker?

Det kostar inget extra. Prata med oss om hur du kan använda märkningen !

Vi hjälper dig klimatkompensera

Du kan klimatkompensera för de CO2 utsläpp som pappersproduktion och transporter medför och bidra till ett ökat koldioxidupptag globalt.

Gävle Offsets miljöpolicy

Vi ska fortlöpande och kontinuerligt arbeta efter vår miljöpolicy, som sammanfattas i följande punkter.

  • Arbeta för att negativa miljöeffekter av vår produktion undviks.
  • Tillämpa livscykeltänkande i alla aktiviteter så att trycksakernas miljöpåverkan blir så liten som möjligt.
  • Iaktta kundernas önskemål och informera om hur man gör bra miljöval för en hållbar utveckling.
  • Hushålla med råvaror och energi.
  • Följa krav i miljölagar och andra föreskrifter.
  • Utbilda och uppmuntra alla medarbetare till att aktivt delta i arbetet med miljöförbättringar.
  • Bevaka den tekniska utvecklingen för att vid investeringar uppnå miljömässigt goda lösningar.
  • Kontinuerligt bevaka miljöarbetet hos viktiga leverantörer.